Verkley werkt veilig of werkt niet. Altijd staat veiligheid bij ons centraal. Voor onze omgeving, maar uiteraard ook voor onze medewerkers en onderaannemers. Niet voor niets heeft netwerkbeheerder Alliander ons in mei 2014 uitgeroepen tot best presterende aannemer in Noord-Nederland op het gebied van veiligheid en kwaliteit.

Volgen en delen
Veiligheid staat structureel op de agenda in onze overleggen met opdrachtgevers en in ons eigen, wekelijkse directieoverleg. Dagelijks volgen we meldingen van onveilige situaties in de sector. Deze bespreken we tijdens werkoverleggen of in toolbox meetings. Uitkomsten van onderzoeken, ervaringen, tips en leermomenten worden trouwens ook met onze branchegenoten gedeeld.

Veilig werken
Al onze medewerkers bezitten de certificaten voor veilig werken (conform BEI/VIAG/VCA), het veiligheidspaspoort en er is continue (bij-)scholing en instructie. Daarnaast stimuleren we het melden en bespreekbaar maken van onveilige situaties door het inzetten van een ‘Ideeënbus Veiligheid’. Het melden van onveilige situaties wordt zelfs beloond!

Project specifiek
Bij de start van een project legt Verkley het Veiligheid & Gezondheidsplan (V&G plan) ‘Uitvoeringsfase’ voor aan de Aanbestedende Dienst. Projectspecifieke veiligheidsmaatregelen worden geïnventariseerd, voorzien van beheersmaatregelen en vastgelegd in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De KAM coördinator meldt de te verwachten risico’s en de beheersmaatregelen op het risico-inventarisatieformulier, dat onderdeel is van het V&G-plan. Dit wordt aan het digitaal projectdossier toegevoegd.

Geïnformeerd aan de slag
In een interne en externe kick-off worden de risico’s en maatregelen besproken met de medewerkers, de eventuele onderaannemers en de opdrachtgevers/netwerkbeheerders. Door Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) blijven medewerkers continu bewust van het belang van veiligheid. Tijdens de uitvoering van het werk zijn de projectleider en de uitvoerder continu alert op wijzigingen in de risico’s. Deze worden direct verwerkt in een RI&E, toegevoegd aan het V&G plan en gecommuniceerd naar betrokken medewerkers.

Onze omgeving op de hoogte
We staan voor de veiligheid voor onze omgeving. Daarom geven we voorlichting tijdens informatiebijeenkomsten, ook op scholen, in buurtcentra en zorgcentra. Daarnaast zetten we brieven, brochures en informatieposters in. Informatie over lopende projecten is ook beschikbaar via onze projectwebsite. Veiligheid is een terugkerend onderwerp tijdens de inloopmiddagen en het wekelijks spreekuur voor de klanten.

Altijd bereikbaar
Naast de technische maatregelen, zoals het afzetten met hekken en het realiseren van wegomleidingen, houdt Verkley ook rekening met schooltijden, marktdagen en evenementen. Dit geldt ook voor de route tussen de openbare weg en gebouwen. Verkley garandeert daarmee de bereikbaarheid. Ook voor mensen met een functiebeperking.