Privacyverklaring

Verkley doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Verkley houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verkley verwerkt persoonsgegevens over u doordat wij in opdracht van de netbeheerders (o.a. Alliander, Enexis, Stedin, Rendo, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe) werken en/of u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • EAN-code
 • Meetgegevens
 • Metergegevens
 • Technische gegevens inzake de uit te voeren werkzaamheden (huidige, gewenste, nieuwe situatie).
 • Gegevens om vergunningen aan te vragen
 • Erfgrens en eigendom gegevens.

Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens van sollicitanten. Deze gegevens worden vernietigd zodra de sollicitatie procedure is afgerond.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen, het:

 • Aanleggen, aansluiten en aanpassen van gas-, water-, elektriciteit- en data-aansluitingen.
 • Maken van een afspraak door telefonisch en email contact voor de uitvoering van het werk.
 • Maken van offertes.
 • Aanvragen van vergunningen.
 • Maken van facturen.
 • Beantwoorden van vragen en klachten.

Bewaartermijn

Verkley bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, of overeen is gekomen met de netbeheerders, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Verkley verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze opdrachtgevers, of met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verkley blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Verkley treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Maak hiervoor een afspraak om bij Verkley langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren, meenemen of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Verkley gebruikt Google Analytics-coockies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Verkley heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Voor uw privacy heeft Verkley het laatste octet van het IPadres gemaskeerd en de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. Verder maakt Verkley geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op privacy@verkley.nl Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verkley
Curielaan 4
9207 HB Drachten
Tel: 0512-582900
E-mail: privacy@verkley.nl