Disclaimer

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alle informatie op de website van Verkley B.V. heeft een
informatief karakter. Alhoewel Verkley B.V. getracht heeft om deze informatie
zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert Verkley B.V. niet de
juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van
de informatie op de website.

 

Verkley B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de
informatie die op de website beschikbaar is.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele
manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat
Verkley B.V. voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten
zijn voorbehouden aan Verkley B.V.
Op deze website staan diverse links naar websites die niet van Verkley B.V.
zijn. Verkley B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid
van andere websites. Verkley B.V. behoudt zich het recht voor om deze
gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

E-mail disclaimer

Op al onze e-mailberichten is de volgende disclaimer van toepassing (NL):
Dit e-mailbericht (en/of bijlage(n)) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in dit e-mailbericht (en/of bijlage(n)) ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

 

Wij staan niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Evenmin kunnen wij ervoor instaan dat dit e-mailbericht (en/of bijlage(n)) vanaf het moment van verzending niet op enig moment door de tussenkomst van derden is onderschept, is gewijzigd of aangevuld dan wel daarvoor vatbaar is geweest. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit als gevolg van een mogelijke onjuiste en/of onvolledige overdracht van de informatie in dit
e-mailbericht dan wel van mogelijke vertraging in de ontvangst van dit e-mailbericht of schade ten gevolge van dit e-mailbericht.